Privatlivspolitik

Politik for behandling af personoplysninger hos Huntivo ApS (version 1.0 af 25. august 2019) 

Formålet med denne persondatapolitik er at forklare, hvornår og hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor og hvordan vi behandler de indsamlede personoplysninger samt i hvilket omfang, vi videregiver dem til tredjeparter.

Vi anbefaler derfor, at du læser denne persondatapolitik omhyggeligt igennem.

 

1. VI PASSER PÅ DINE OPLYSNINGER

Vi prioriterer persondatasikkerhed meget højt og har derfor et stort fokus på, at vores behandling af dine personoplysninger overholder den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for at vores databehandling påvirker dig og dine rettigheder.

Vi er især opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger mod diskrimination eller ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og datafortrolighed.

 

2. HVEM KAN DU KONTAKTE

Huntivo ApS, CVR-nr. 39 66 37 75, Lysbrohøjen 3, DK-8600 Silkeborg (i det følgende benævnt ”Huntivo”, ”vi” eller ”os”), er dataansvarlig og databehandler for de personoplysninger, vi behandler om dig.

I tilfælde af spørgsmål til denne persondatapolitik eller behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på info@huntivo.com.

 

3. HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI OG HVORFOR

Vi indsamler og behandler nedennævnte personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne persondatapolitik.

Vores behandling af dine personoplysninger er fair og transparent – og når vi indsamler dine personoplysninger, oplyser vi dig om hvilke data, vi behandler og til hvilke formål.

Såfremt vi indsamler oplysninger fra andre – for eksempel en leverandør eller en myndighed – oplyser vi dig herom i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

Bruger- og kontaktoplysninger
Vi behandler kontaktoplysninger om dig i form af navn, e-mailadresse og alder, når du opretter dig som bruger af Huntivo. Vi behandler disse oplysninger, så du kan registrere og oprette dig som bruger samt blive en del af Huntivo-platformen.

Oplysninger og indhold, som du selv angiver
Vi behandler indhold, kommunikation og øvrige oplysninger, som du angiver, når du bruger Huntivo, for eksempel angivelse af jagtpræferencer (våbentilladelser, jagthund eller tidspunktet for opnåelse af jagttegn), deler indhold og billeder samt skriver beskeder eller kommunikerer med andre brugere i og via Huntivo.

Brugeradfærd
Vi behandler oplysninger om, hvordan du bruger Huntivo, herunder hvilket indhold du ser eller interagerer med, de funktioner, du benytter og bruger, de handlinger, du foretager i form af dine opslag, de personer eller konti, du interagerer med.

Andres aktiviteter og oplysninger, som andre angiver om dig
Vi modtager og behandler indhold, kommunikation og oplysninger, som andre brugere af Huntivo angiver og gør om dig, for eksempel når andre kommenterer på eller interagerer med et indhold, som du har gjort eller uploadet på eller via Huntivo eller sender dig en besked.

Vi gør opmærksom på, at vi og andre brugere via Huntivo kan overføre, synkronisere eller importere dine kontaktoplysninger til deres egne enheder. Derudover kan andre bruge eller dele dine billeder, opslag eller indhold på anden vis, end du måtte have tiltænkt. Du bør derfor altid overveje, hvem du vælger at dele indhold og oplysninger med.

Ved at dele indhold på Huntivo erklærer du at være indforstået med, at vi og andre har ret og adgang til at bruge og videregive de oplysninger og det indhold, som du uploader eller indsender til Huntivo.

Data og lokationsdata (metadata)
Såfremt du har givet tilladelse til det, behandler vi metadata i form af lokationen på et opslag. Huntivo behandler automatisk indhold og kommunikation, som du og andre angiver.

Hvis du giver tilladelse til, at vi må bruge din lokation, registrerer vi også, hvor du anvender Huntivo. Giver du ikke tilladelse til, at vi må bruge din lokation, vil vi i stedet for blot registrere din IP-adresse, herunder placeringen heraf.
Vi behandler de oplysninger, som vi har beskrevet ovenfor, med henblik på at:

– kunne levere og understøtte Huntivo, herunder til at tilpasse funktioner og indhold samt til at komme med forslag til dig, for eksempel nye jagtinvitationer og grupper oprettet af andre brugere,

– udvikle et tilpasset produkt, der er unikt og relevant for dig på baggrund af dine kontakter og forbindelser, dine jagtpræferencer, dine interesser og dine aktiviteter ud fra de data, som vi indsamler om dig,

– til at verificere konti og aktiviteter, bekæmpe skadelig adfærd, registrere samt forebygge spam og andre dårlige oplevelser, vedligeholde integriteten i Huntivo samt med henblik på at forbedre sikkerheden og pålideligheden til og i Huntivo, samt – undersøge mistænkelige aktiviteter eller overtrædelser af vores vilkår, politikker eller til at registrere, hvornår en person har behov for hjælp.

 

4. HVEM VIDEREGIVER VI DINE PERSONOPLYSNINGER TIL

Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at kunne levere vores ydelse til dig, eller såfremt det følger af en retlig forpligtelse, der påhviler os som dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig.

Dine personoplysninger behandles altid fortroligt af os.

Når det er nødvendigt at videregive dine oplysninger, har vi en høj standard for behandling af personoplysninger. I sådanne tilfælde gør vi en stor indsats for at sikre os, at alle, som vi videregiver dine oplysninger til, lever op til den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Som led i at kunne levere den bedste ydelse til dig, videregiver vi på nuværende tidspunkt dine personoplysninger til følgende kategorier af leverandører og samarbejdspartnere:

Samarbejdspartnere
Vi samarbejder med tredjepartsvirksomheder til statistik, bruger- og dataanalyse. Disse virksomheder hjælper os med at forstå, hvordan du som bruger interagerer på Huntivo. Derudover bistår de os i forbindelse med håndtering af fejlrettelser.
Hvor det er nødvendigt, indgår vi altid passende databeskyttelsesaftaler (databehandleraftaler) med vores samarbejdspartnere i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Sociale platforme
Såfremt du vælger at anvende din Facebook-konto til at oprette dig som bruger på Huntivo, indsamler Facebook dit navn, din e-mailadresse og alder (hvis du har oplyst denne til Facebook) med henblik på at kunne oprette dig som bruger og logge på Huntivo. I denne sammenhæng gør vi opmærksom på, at Facebook kan anmode om at indhente yderligere oplysninger til brug for Facebooks egne formål og i henhold til Facebooks vilkår samt betingelser for behandling af personoplysninger.

Vi deler dine opslag og dit indhold på sociale medier i form af Facebook og Instagram via vores officielle Huntivo-kanaler til brug for videreformidling og til at skabe en forbindelse mellem og til Huntivo og øvrige sociale medier.

Derudover gør vi opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for ovenstående samarbejdspartneres eller tredjemands selvstændige brug af personoplysninger, herunder eventuel misligholdelse af den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Ny ejer
Såfremt ejerskabet af eller kontrollen over alle eller en del af vores produkter, tjenesteydelser eller aktiver ændrer sig, har vi ret til at overføre dine oplysninger til den nye ejer.

 

5. PÅ HVILKET RETSGRUNDLAG BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler og deler de oplysninger, vi har

– fordi det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af Huntivo ApS’ leverings- og tjenestevilkår, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b,

– i overensstemmelse med dit samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, og artikel 9, stk. 2, litra a, – i nødvendigt omfang for at kunne overholde vores juridiske forpligtelser, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, eller

– i nødvendigt omfang for at tilgodese vores eller andres legitime interesser, herunder vores interesser i at levere en innovativ, individuelt tilpasset, sikker og rentabel tjeneste til vores brugere og partnere, medmindre disse interesser tilsidesættes af dine interesser eller fundamentale rettigheder og friheder, som kræver, at personoplysninger beskyttes, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

 

6. VI PASSER PÅ DINE OPLYSNINGER

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt i forhold til de ovennævnte formål ovenfor, eller indtil du sletter din bruger – alt afhængig af førstkommende tilfælde.

Når du sletter din bruger, slettes dine oplysninger og indhold, som du har uploadet, indsendt eller gjort i Huntivo, efter højst 30 dage, efter vi har modtaget en sletningsforespørgsel. Slettet data kan ikke genskabes.

Såfremt du sletter din brugerkonto, sletter vi alt dit indhold, f.eks. billeder, opslag, beskeder eller andet indhold, og du kan ikke gendanne disse oplysninger på et senere tidspunkt. Oplysninger, som andre har delt om dig, er ikke en del af din konto og bliver ikke slettet.

 

7. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, der indeholder instrukser og foranstaltninger til sikring af beskyttelse af dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt/ændret, uautoriseret offentliggøres og utilsigtet adgang.

Endvidere har vi faste procedure for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler dine personoplysninger, og vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

For at undgå datatab foretager vi løbende backup af vores datasæt og anvender kryptering, hvor det er nødvendigt.

Ydermere bestræber vi os på, at vores medarbejdere løbende efteruddannes i håndteringen af personoplysninger.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt, som det efter omstændighederne er muligt.

 

8. DINE RETTIGHEDER

Når vi behandler personoplysninger, har du følgende rettigheder:

– du kan til enhver tid bede om at få indsigt i og kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig,

– du kan til enhver tid opdatere eller ændre de kontaktoplysninger, du har givet til os,

– du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger eller anmode om, at vi helt eller delvist sletter personoplysninger, som vi opbevarer om dig, eller at vi kun i et nærmere begrænset omfang behandler dine personoplysninger. Vi vil herefter foretage en konkret vurdering af, om vi er forpligtede til at efterkomme din anmodning,

– du kan anmode om, at vi transmitterer dine personoplysninger til dig eller til en anden dataansvarlig på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format. Vi vil herefter foretage en konkret vurdering af, om vi er forpligtede til at efterkomme din anmodning,

– du har ret til at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling,

– du har ret til at klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du er uenig i en afgørelse om behandling af dine personoplysninger eller rettigheder, som er truffet af os. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på Datatilsynets hjemmeside, navnlig www.datatilsynet.dk. Vi håber, at såfremt du overvejer at indgive en klage til Datatilsynet, at du vil kontakte os først med henblik på en drøftelse af sagen og forhåbentligt finde en løsning.

Såfremt du ønsker at gøre brug af ovennævnte rettigheder – eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger – bedes du kontakte os på info@huntivo.com.

 

9. HVORDAN TRÆKKER DU ET SAMTYKKE TILBAGE

I tilfælde af at vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid og når som helst trække dit samtykke tilbage – for eksempel ved at slette et opslag, du har uploadet på og via din brugerkonto.

Du har også mulighed for at kontakte os via info@huntivo.com.

Såfremt du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det hverken lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere, meddelte samtykke og op til tidspunktet, hvor vi får besked om tilbagetrækningen eller vores eventuelle behandling af dine personoplysninger på andet grundlag end samtykke.

Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det således først virkning fra det tidspunkt, hvor vi får besked herom.

 

10. FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER I DENNE PERSONDATAPOLITIK

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik. Den seneste udgave vil altid være tilgængelig via Huntivo.

Ligeledes udsender vi meddelelse om alle vigtige ændringer af denne persondatapolitik, herunder ændringer af de formål, hvortil vi behandler dine personoplysninger eller ændringer i relation til dine rettigheder.

Endelig anbefaler vi, at du løbende kontrollerer og ajourfører dig med vores persondatapolitik.